Meander - fördröjande tak

MEANDER FÖRDRÖJANDE TAK

I tätbebygda samhällen med få naturligt absorberande ytor är dagvattenkontroll en viktig faktor att arbeta med. Vid större regnmängder överansträngs dagvattenavrinningssystemen och översvämningar kan uppstå. Ett grönt förröjande tak tar effektivt bort dessa tillfälliga kapacitetstoppar och avlastar dagvattensystemen så att de kan hantera vattenmängderna.

Det finns olika lösningar för dessa fördröjande meandersystem som alla ger kontroll över dränering och avrinning från taken. Vid ett kraftigt regn fylls de patenterade meanderpanelerna med regnvatten som sedan långsamt flödar från kammare till kammare i meanderande gångar. På så sätt uppnås en tömninngsfördröjande effekt av det överflödiga vattnet. Som exempel kan nämnas att Board FKM  30 förlänger vattnets flödeslängd med en faktor på 13. Markavvattningssystemen avlastas och översvämningar kan undvikas.

  


meander, gröna tak


Läs gärna mer om Meanderlösningar i vår PDF om Meander fördröjande tak som du kan ladda ner här.

* Bilder från Optigrün